Kasutustingimused

1. Mõisted

SELLI.EE - arvutivõrgus aadressil www.selli.ee asuv virtuaalne keskkond (sh portaal, platvorm) ja/või selle alamlehed, mida haldab ja arendab Klikk Media OÜ (registrikood 16134903, aadress Tallinna 11, Kuressaare 93819, SELLI)ja mille kaudu Ostja ostab Kaupu või Teenuseid. SELLI võimaldab Müüjal müüa virtuaalse kauplemiskeskkonna SELLI.EE kaudu Müüja Kaupu või Teenuseid (edaspidi Kaup).

Müüja - Juriidiline või füüsiline isik, kes müüb SELLI.EE kaudu Kaupa.

Ostja – SELLI.EE registreeritud või registreerimata füüsilisest või juriidilisest isikust kasutaja, kes SELLI.EE kaudu soovib ostu sooritada ning enne ostu sooritamist ja ka muid SELLI.EE teenuseid kasutades kinnitab, et on Kasutustingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.

Tarbija – füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

Kasutustingimused – veebikeskkonnas www.selli.ee avaldatud tingimused, mida Ostja ja Müüja SELLI.EE kasutamisel järgima peavad.

Kaup – SELLI.EE kaudu Müüja poolt müüdav(-ad) kaup (kaubad) või teenus(-ed).

Müügileping – SELLI.EE vahendusel Ostja ja Müüja vahel sõlmitav leping Kauba ostmiseks ja müügiks.

 

2. Üldsätted

2.1. Käesolevad Kasutustingimused reguleerivad SELLI, Külastaja, Ostja ja Müüja vahelisi SELLI.EE kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti SELLI.EE kasutamise üldtingimusi.

2.2. Lisaks Kasutustingimustele reguleerivad SELLI, Ostja ja Müüja vahelisi SELLI.EE kasutamisest tekkivaid õigussuhteid ka Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Pooltel lähtuda ka Kasutustingimustes eraldi lahendamata jäänud küsimustes.

2.3. Müüja ja Ostja tutvuvad Kasutustingimustega ning kinnitavad, et on tutvunud nendega, neist aru saanud, nõustuvad nendega ja peavad neid järgima.

2.4. SELLI-l on õigus igal ajal Kasutustingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muuta ja/või täiendada. Nimetatud muudatusi ja täiendusi kajastatakse veebilehel www.selli.ee ning jõustuvad 30 (kolmkümmend) kalendripäeva jooksul avaldamisest.

2.5. Kasutustingimused ja Hinnakirja kehtestab SELLI.

2.6. Kasutustingimuste ühe tingimuse või punkti kehtetus ei too kaasa Kasutustingimuste kehtetust tervikuna.

2.7. Müüja ja Ostja vaheline suhtlus toimub SELLI.EE vahendusel, v.a Kasutustingimustega ettenähtud muudel juhtudel.

2.8. Kõik Ostja poolt tasutud summad, kas pangalingi kaudu või krediitkaarti kasutades, samuti kui Ostja tasub järelmaksuga, deponeeritakse SELLI arveldusarvel. Kuna raha on SELLI deposiidil, siis tagab see raha kättesaamist nii Müüja kui ka Ostja jaoks Müügilepingu taganemise korral. SELLI kannab raha Müüjale üle peale Müüja poolt tellimuste täitmist ning rahaliste vahendite vähemalt 14-päevase Ostja poolt Kauba tagastuse õiguse tähtaja möödumist.

 

2.9. Ostja kinnitab, et ta:

2.9.1. on teadlik, et sooritades ostu SELLI.EE kaudu, sõlmib ta Müüjaga Müügilepingu. SELLI ei ole Müügilepingu pooleks ning talle ei teki Müügilepingu sõlmimisest muid õigusi ja kohustusi, kui need, mis on otseselt loetletud käesolevates Kasutustingimustes;

2.9.2. on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha SELLI.EE veebilehel võimaldatud tehinguid;

2.9.3. nõustub sellega, et SELLI-l on õigus teostada Ostja isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele ja käesolevatele Kasutustingimustele;

2.9.4. Kasutustingimuste kinnitamisega annab ta SELLI-le nõusoleku saata endale uudiskirju, pakkumisi ja muid infot. Ostjal on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

 

3. Tellimuse vormistamine ja müügilepingu sõlmimise kord

 

3.1. Tellimusi saab SELLI.EE kaudu esitada registreeritud Ostjana sisse logides.

3.2. Ostja valib välja soovitud Kaubad ja lisab Оstukorvi.

3.3. Tellimuse vormistamiseks vajutab Ostja kõigepealt Ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.

3.4. Ostja poolt Ostukorvi lisatud Kaupade hinnale lisandub ka Kauba kohaletoimetamise tasu vastavalt Ostja valitud kohaletoimetamise viisile esitatud variantidest, mis liidetakse Ostukorvis automaatselt. Juhul, kui Müüja pakub tasuta kohaletoimetamist, siis kohaletoimetamise tasu ei lisandu.

3.5. Tellimuse vormistamise lehel täidab Ostja nõutud andmeväljad, märgib makse teostamiseks vajalikud andmed ning valib tarne- ja makseviisi.

3.6. Enne Tellimuse lõplikku kinnitamist peab Ostja veenduma sisestatud andmete õigsuses ning seejärel klikkima “Maksma”. Peale eduka tellimuse tasumist on tellimus lõpetatud.

3.7. Ostja ja Müüja vahel loetakse Müügileping sõlmituks hetkest, kui arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses laekunud SELLI pangakontole või kui järelmaksuga ostetud Kauba hind on täies ulatuses laekunud SELLI pangakontole.

3.8. Tellimuse kohta väljastab SELLI Ostjale koondlehe ja iga Müüja kohta eraldi genereeritakse arve Müüjalt Ostjale.

3.9. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 30 (kolmkümmend) päeva möödudes alates Tellimuse vormistamisest.

3.10. Kui Ostja sooritab ostu SELLI.EE kaudu, sõlmib ta Müüjaga Müügilepingu. SELLI ei ole Müügilepingu pooleks ning talle ei teki Müügilepingu sõlmimisest muid õigusi ja kohustusi, kui need, mis on otseselt loetletud käesolevates Kasutustingimustes. SELLI ei vastuta Ostja ja Müüja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest. Samal ajal on raha SELLI deposiidil, mis on Ostjale raha tagastamise tagatiseks juhul kui Ostja taganeb ostu-müügilepingust.

 

4. Hinnainfo ja maksevõimalused

4.1. Kõik SELLI.EE kaudu müüdavate Kaupade hinnad on näidatud eurodes ning sisaldavad Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu. Hinnale lisandub Kauba kohaletoimetamise tasu, mis on eraldi välja toodud Ostukorvis/tellimuse vormistamisel.

4.2. Tellimuse vormistamiseks peab Ostja valima maksmise viisi. Ostude eest on võimalik tasuda:

4.2.1. internetipanga kaudu;

4.2.2. järelmaksuga (Järelmaksulepingu vormistamisel võib Kauba hinnale olla lisatud lepingutasu ja teatud intressiprotsent vastavalt järelmaksuteenust pakkuva krediidiandja kehtivatele tingimustele. Järelmaksu tingimustega saab Ostja tutvuda siin )

4.3. Kauba kohaletoimetamise tasu kuvatakse Ostjale pärast kohaletoimetamisviisi valikut.

4.4. Kui Tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

 

5. Tellimuse täitmise kord ja Kauba kättetoimetamise tingimused

5.1. Pärast Koondlehe väljastamist saadab SELLI Müüjale teate Tellimuse töösse võtmise kinnitamiseks.  Peale Tellimuse kinnitamist hakkab Müüja koheselt Müügilepingut täitma vastavalt Ostja poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

5.2. Müüja kohustub Kauba tarnimiseks ette valmistama selliselt, et Kauba Ostjale üleandmisel on järgitud kõiki õigusaktidest tulenevaid nõudeid, arvestades tarbijale müügile kehtestatud rangeimaid nõudeid. Muuhulgas kohustub Müüja tagama, et tehniliselt keerukale, ohtlikke aineid sisaldavale või kasutamisel erioskust nõudvale Kaubale peab olema lisatud kasutusjuhend. Kui Kaup koosneb mitmest osast, lisatakse kasutusjuhendisse loetelu Kauba juurde kuuluvatest osadest (komplekti koostisosad). Võõrkeelne kasutusjuhend peab olema tõlgitud eesti keelde vähemalt selles ulatuses, mis puudutab Kauba kokkupanemist, paigaldamist, ühendamist, hooldamist, säilitamist, sihipärast ja säästlikku kasutamist. Kasutusjuhend peab olema üheselt arusaadav. Samuti tagama, et Kaup on nõuetekohaselt pakendatud ja märgistatud, tarnitaval Kaubal või selle müügipakendil kinnitatud etiketil olev märgistus on selgesti loetav, arusaadav ja üheselt mõistetav ning et see vastab kõigile selle Kauba märgistuse kohta kehtestatud nõuetele.

5.3.Kui Ostja poolt ostetud Kaupa Müüja laos enam ei ole ja see tuleb spetsiaalselt Kauba tarnijalt tellida ning on ilmne, et Kauba kohaletoimetamine määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Kauba tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, Müüja teatab sellest Ostjale SELLI.EE vahendusel esimesel võimalikul võimalusel, ent mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul arvates Müügilepingu sõlmimisest ning ühtlasi annab teada Ostja poolt tellitud Kauba kohaletoimetamise tähtaja. Juhul kui Ostjale ei sobi Kauba kohaletoimetamine pikema tähtajaga, on tal õigus Müügilepingust taganeda. Sel juhul Müüja peab tagastama Ostja poolt tasutud ostuhinna 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Kui ostuhind on deponeeritud SELLI’l, siis SELLI tagastab ostuhinna 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul.

5.4. Müüja kohustub Ostjat teavitama tarneaja või muude kättetoimetamisega seonduvate tingimuste muutumisest hiljemalt 1(üks) kalendripäeva jooksul pärast informatsiooni ilmnemist.

5.5. Juhul, kui Kauba toimetamise tarnetähtaja viivitus või muu arusaamatus on tingitud Ostja poolt Tellimuse vormistamisel esitatud ebatäpsetest või ebaõigetest isikuandmetest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ega SELLI ning Ostjal puudub õigus Müügilepingust taganeda.

5.6. Omandiõigus Kaubale koos juhusliku hävimise ja kahjustumise riisikoga läheb Müüjalt otse Ostjale. Kaup ja eespool mainitud riisikod loetakse Ostjale üle antuks Ostja poolt Kauba vastuvõtmise ja Kauba saatelehe allkirjastamise hetkest arvates või kui Kaup toimetatakse kätte viisil, mis ei võimalda saatelehe allkirjastamist, siis hetkel, mil Ostja on Kauba faktiliselt kätte saanud. (Pakiautomaaditeenuse korral peale Kauba kättesaamist pakiautomaadi kaudu). Kaup loetakse Ostjale üle antuks ka juhul, kui see antakse üle Ostja esindajale. Muuhulgas loetakse Ostja esindajaks Ostja elu- või asukohas asuvad täisealised isikud, kes Kauba vastu võtavad.

5.7. Kauba kättesaamisel on Ostja ja Müüja (Kauba tagastamise korral) kohustatud kontrollima paki sisu, veendumaks, et pakk on terve ning tellitud Kaup vastab tellimusele.

5.8. Ostja peab Kauba kättesaamisel ja selle kasutusse võtmisel arvestama, et ta avaks Kauba pakendi võimaluse korral ettevaatlikult seda kahjustamata ning säilitaks Kauba pakendi, samuti Kaubale paigutatud kõik tehasekleebised ja seerianumbrid vähemalt 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest.

5.9 Kui Kaup on Müüja poolt juba saadetud ning Ostja tühistab tellimuse oma algatusel, jättes Kauba kätte saamata, siis kõik transpordikulud kannab Ostja.

 

6. Taganemisõigus

6.1. Füüsilisest isikust Ostjal (Tarbija) on õigus taganeda müügilepingust 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest ja ostetud Kaup Müüjale tagastada.

6.2. Kaup peab olema kasutamata ja originaalpakendis ning taganemisavaldus peab olema esitatud 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul alates Kauba kättesaamisest. Müügilepingu taganemisavalduse võib Tarbija esitada SELLI.EE vahendusel.

6.3. Taganemisõiguse kasutamisel tuleb Tarbijal ostetud Kaup viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 (neliteist) päeva jooksul pärast Müügilepingust taganemisest teatamist, Müüjale tagastada. Kauba tagastamise kulud kannab Tarbija, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv Kaup ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

6.4. Tarbija taganemisõigus ei kehti Müügilepingule, mille esemeks on:

6.4.1. teenuse osutamine või muu kestva soorituse tegemine, kui ettevõtjapoolsed lepingust tulenevad kohustused on täielikult täidetud ning teenuse osutamine või muu soorituse tegemine on alanud tarbija sõnaselgel eelneval nõusolekul ning kinnitusel, et ta kaotab ettevõtjapoolsel lepingu täitmisel oma taganemisõiguse.

6.4.2. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud, arvestades lepingupooleks oleva tarbija isiklikke vajadusi;

6.4.3. sellise asja üleandmine, mis on valmistatud tarbija esitatud tingimuste kohaselt;

6.4.4. sellise asja üleandmine, mis rikneb või vananeb kiiresti;

6.4.5. sellise suletud pakendis asja üleandmine, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;

6.4.6. asja üleandmine, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;

6.4.7. selliste alkohoolsete jookide üleandmine, mille hind on kokku lepitud lepingu sõlmimise ajal ning mis antakse üle rohkem kui 30 (kolmkümmend) päeva möödumisel lepingu sõlmimisest ning mille tegelik väärtus sõltub turuhinna kõikumisest, mida ettevõtja ei saa mõjutada;

6.4.8. kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku;

6.4.9. ajalehtede, ajakirjade või muude perioodiliselt ilmuvate väljaannete üleandmine, välja arvatud selliste väljaannete tellimiseks sõlmitud kestvuslepingule;

6.4.10. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;

6.4.11. sellise digitaalse sisu edastamine, mida ei toimetata kätte füüsilisel andmekandjal, kui selle edastamine on alanud tarbija eelneval sõnaselgel nõusolekul, ning tarbija kinnitab asjaolu, et ta kaotab seeläbi oma taganemisõiguse;

6.4.12. majutusteenuse pakkumine, vallasasja vedu, mootorsõiduki kasutamine, toitlustamine või vaba aja veetmise teenus, kui ettevõtja kohustub eespool nimetatud lepingut sõlmides osutama teenuse teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul;

6.4.13. enampakkumisel;

6.4.14. reisi ja pagasi kindlustamiseks või muud sarnased lühiajalised kindlustuslepingud, kestusega alla ühe kuu.

6.5. Tarbija poolt Müügilepingust taganemise korral tagastab SELLI Tarbijale Kauba eest tasutud summa, sh. kättetoimetamise kulu, v.a juhul, kui Tarbija on sõnaselgelt valinud ettevõtja pakutud kõige odavamast eseme kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea SELLI Tarbijale tagastama kättetoimetamise kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Raha tagastatud Kauba eest kannab SELLI Tarbijale tagasi samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine ning seda hiljemalt 14 (neliteist) kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani, eeldusel, et Tarbija on sama tähtaja jooksul Kauba Müüjale tagastanud, Kaup vastab Kasutustingimuste p-s 6.2, 6.6 sätestatud nõuetele ning ei esine alust Tarbijale tagastatava summa vähendamiseks. Kui Kauba eest on tasutud järelmaksuga (kas esimese sissemaksega või ilma sissemakseta), siis raha tagastatud Kauba eest tagastatakse Tarbijale arveldusarvele. Tarbija otsustab ise kas sel juhul  jätkab ta järelmaksuteenust pakkuva krediidiandjaga sõlmitud lepingu täitmist või lõpetab lepingu ennetähtaegselt.

6.6. Tarbija poolt tagastatav Kaup peab olema komplektne (sisaldama kõiki Kauba pakendis sisaldunud esemeid, sh lisavarustust ja nende kõiki pakendeid). Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Tarbijal tagastada kogu komplekt, s.t. nii Kaup kui ka kõik teised tooted. Tagastatav Kaup ei tohi olla kasutatud, ei või olla kahjustunud või kandmisjälgedega ning peab olema originaalpakendis. Kui selgub, et Kaup on kasutatud, omab Müüja õigust tagastusest keelduda või nõuda asja väärtuse vähenemise hüvitamist. Tagastatava Kauba pakend ei tohi olla rikutud ning peab olema kaubandusliku välimusega. Kaubal peavad olema kõik tehase kleebised, seerianumber, originaaletiketid.

6.7. Kui Tarbija poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on tõendatud, on Müüjal õigus taganemissoovist keelduda või tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Tarbija poolt Kauba eest tasutud ning Tarbijale tagastamisele kuuluva summaga. Juhul, kui Tarbija ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, siis tellivad Pooled ekspertarvamuse sõltumatult eksperdilt. Ekspertiisiga seotud kulud kannab vaidluses alla jäänud pool. Ekspertarvamus on Poolte jaoks siduv.

6.8.Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik või/ja müüjaks eraisik, kes müüb kasutatud esemeid.

7. Pretensioonide esitamise kord ja müügigarantii

7.1.Müüja vastutab Ostjale müüdud Kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest. SELLI ei vastuta ühelgi juhul mis tahes Kaupadel esinevate puuduste eest või Kaupade kohta antud valeinformatsiooni eest, kui sellise info esitas Müüja SELLI.EE vahendusel. Täielikku vastutust Müügilepingust tulenevate pretensioonide rahuldamisel kannab võlaõigusseaduses sätestatud tingimustel Müüja. Juhul kui Ostja edastab pretensioonid või muu tagasiside Kauba kohta SELLI-le, edastab SELLI selle hiljemalt 1 tööpäeva jooksul Müüjale.

7.2.Füüsilisest isikust Ostjal (Tarbija) on õigus esitada Müüjale Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul arvates Kauba kättesaamisest. Kui Kaup on müüdud Tarbijale, siis kuue esimese kuu jooksul Kaubal ilmnenud puuduste puhul eeldatakse, et see oli olemas Müügilepingu sõlmimise momendil ning puuduse iseloomu peab välja selgitama Müüja. Juriidiliste isikute puhul lähtutakse tootjapoolsest garantiiajast.

7.2.1. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates Kauba puuduse avastamisest. Sel juhul peab Tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud Kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.

7.2.2. Pretensiooni esitamise korral kannab esimese 6 (kuue) kuu jooksul Kauba üleandmisest Tarbijale asja parandamisega või asja asendamisega seotud kulud, eelkõige veo-, posti-, töö-, reisi- ja materjalikulud Müüja. Järgneva 1,5 aasta jooksul kannab vastavad kulud Müüja üksnes juhul, kui Tarbija pretensioon oli õigustatud.

7.3. Kaubal puuduse ilmnemisel peab Tarbija hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kui pretensioon on esitatud SELLI kaudu, siis SELLI edastab pretensiooni edasi Müüjale. Ostja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Kaubal puuduse ilmnemise kuupäeva, puuduse ja selle avastamise kirjelduse ning viitama või lisama pretensioonile ostu tõendav dokument (Arve).

7.4. Müüja kohustub läbi vaatama kõik pretensioonid ja võtma Ostjaga ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 15 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

7.5. Kauba puuduste korral on Ostjal õigus nõuda Müüjalt Kauba tasuta parandamist või selle asendamist puudusteta Kauba vastu. Kui Müüjal ei ole võimalik Kaupa parandada või asendada või juhul kui parandamine ebaõnnestub, võib Ostja taganeda sõlmitud Müügilepingust. Sel juhul kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud ostuhinna 14 (neliteist) päeva jooksul arvates põhjendatud avalduse saamisest.

7.6. Kui Ostja nõuab Kauba parandamist ja nõue on põhjendatud, kuid Müüja ei tee seda mõistliku aja jooksul, võib Ostja Kauba ise parandada või lasta seda teha kolmandal isikul ning nõuda Müüjalt selleks tehtud mõistlike kulutuste hüvitamist.

7.7. Müüja ei vastuta Kaubal ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Ostja süül või kui puudus on tekkinud Kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel. Samuti ei vastuta Müüja Kauba tavalise füüsilise kulumise eest.

7.8. Lisaks Kasutustingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Kauba suhtes kehtida ka Kauba tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Kauba tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Ostjal on võimalik teda huvitava Kauba tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda otse Müüja või SELLI poole läbi Iseteeninduse keskkonna või läbi e-kirja teel saadetava päringu aadressile selli@selli.ee

7.9. Garantiiteenust osutab konkreetse brändi autoriseeritud teenindus.

7.10. Garantiiga seotud küsimuste korral Ostjal on õigus pöörduda Müüja poole või otseselt garantiiteenindust pakutava teeninduse poole.

 

8. Poolte üldised õigused ja kohustused

 

8.1. Ostjal on õigus:

8.1.1. kasutada kõiki SELLI poolt pakutavaid teenuseid;

8.1.2. taganeda Müügilepingust, esitada Müüjale Kauba lepingutingimustele mittevastavusest tingitud pretensioone. Kui pretensioonid Müüja tegevuse või Kauba kohta on esitatud SELLI-le, edastab SELLI need Müüjale, kes tagab pretensioonide läbivaatamise.

 

8.2. Müüjal on õigus:

8.2.1. pöörduda pärast Müügilepingu sõlmimist SELLI.EE vahendusel Ostja poole täiendava informatsiooni saamiseks (nt tarneaadress, Kauba täpsustus jms);

8.2.2. mitte rahuldada Müügilepingust taganemise avaldust, kui Kaup on Ostjale üle antud või kätte toimetatud rohkem kui 14 (neliteist) päeva enne taganemisavalduse esitamist ning Kaubal ei esine puudusi;

8.2.3. taganeda Müügilepingust, kui tellitud Kaup puudub Müüja laos ja seda ei ole võimalik hankida või asendada muu Kaubaga; muul õigusaktides sätestatud põhjusel.

 

8.3. Lisaks Kasutustingimustes ettenähtud kohustustele, kohustuvad Ostja ja Müüja:

8.3.1. kasutama SELLI.EE heauskselt, järgima seadusi ja täitma omapoolsed kohustused heas usus, mõistlikult, järgides hoolsuse nõudeid ning arvestades tavasid ja praktikat;

8.3.2. mitte kasutama SELLI.EE õigusrikkumiste toimepanemiseks ega õigusrikkumisele üleskutsumiseks;

8.3.3. esitama SELLI-le ja teistele Pooltele ainult tõeseid, õigeid ja täielikke andmeid (valeandmete esitamist loetakse Kasutustingimuste rikkumiseks ja Ostja/Müüja vastutab täies ulatuses valeandmete alusel teostatud tehingutest tekitatud kahju eest);

8.3.4. hoidma SELLI.EE sisenemiseks vajalikku parooli salajas ning sellisel viisil, et see ei satuks kolmandate isikute valdusesse;

8.3.5. viivitamatult, kuid mitte hiljemalt kui 5 (viie) kalendripäeva jooksul informeerima SELLI-d enda andmete muutumisest, salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest jms saates vastava teate e-posti teel aadressil selli@selli.ee või kasutades SELLI.EE tehnilist lahendust;

8.3.6. kui Ostja/Müüja ei ole informeerimiskohustust täitnud, siis eeldab SELLI olemasoleva informatsiooni õigsust ja täielikkust ega vastuta Ostjale/Müüjale ja/või kolmandatele isikutele informeerimiskohustuse mittetäitmisest põhjustatud kahju eest;

8.3.7. Müüja esitab Kaupade kohta õiget informatsiooni;

8.3.8. garantiitingimuste ilmnemisel Müüja parandab või asendab puudustega Kauba;

8.3.9. Müüja korraldab ja tagab Kaupade tagastused ja väljavahetamised, kui selleks on õigusaktides või käesolevates Kasutustingimustes sätestatud alus.

8.4 SELLI-l on õigus:

8.4.1. pöörduda Ostja/Müüja poole täiendava informatsiooni saamiseks;

8.4.2. igal ajal piirata Ostja/Müüja õigust SELLI.EE kasutada, katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Ostja/Müüja SELLI.EE veebilehelt ning eemaldada avaldatud informatsiooni, kui ilmneb, et Ostja/Müüja rikub oma kohustusi, teenuse kasutamisel toimib ebaausalt ning Kasutustingimuste vastaselt, esitab informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne või muud moodi käitub vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

8.4.3. hoiustada Ostja ja Müüja raha deposiidil Kauba tasumise garanteerimiseks või Ostjale tagastatud Kauba eest raha tagastamiseks.

 

9. Vastutus

9.1. Pooled vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega teisele Poolele tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

9.2. Kõikide Müügilepingu täitmisega seonduvate kohustuste täitmise eest on vastutav Müüja.

9.3. Kui Müüja on esitanud Kaupade kohta Ostjat eksitavat informatsiooni, kohustub ta tagama Müügilepingu täitmise esitatud tingimustel või hüvitama Ostjale tekkinud kahju.

9.4. SELLI ei hüvita Ostjale tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena tekkinud kahju.

9.5. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

9.6. Juhul, kui Ostjal tekib võlgnevus, kas Müüja või SELLI ees või kui Müüjal tekib võlgnevus, kas Ostja või SELLI ees, SELLI’l on õigus pöörduda võlgnevuse sissenõudmiseks inkassobüroo või kohtu poole. Sel juhul lisanduvad võlgnevusele inkasso ja kohtumenetlusega seotud kulud ning võimalikud kõrvalnõuded.

9.7. SELLI ei vastuta:

9.7.1. Müüja ja Ostja vahel sõlmitud Müügilepingute täitmise eest;

9.7.2. Kolmandate isikute poolt SELLI.EE veebilehel avaldatud kuulutuste ja muu informatsiooni eest;

9.7.3. Ostja/Müüja poolt esitatud andmete ja kinnituste õigsuse eest;

9.7.4. võimalike vigade eest, mille tõttu pangaülekanne või kaardimakse ebaõnnestub;

9.7.5. Kauba kvaliteedi, kättesaadavuse ja müügikuulutuse sisu eest.

 

10. Isikuandmete töötlemine ja turvalisus

10.1 Ostja annab SELLI-s andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda, kasutada ja töödelda Ostja isikuandmeid.

10.2. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja Kasutustingimustes sätestatust, on SELLI-l ja SELLI-ga samasse gruppi kuuluvatel isikutel õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik SELLI.EE kasutamiseks, Tellimuse töötlemiseks ja Müügilepingu täitmise tagamiseks.

10.3. SELLI töötleb järgmisi isikuandmeid: nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, pangarekvisiidid, info Ostja sooritatud ostude kohta. Sõltuvalt vajadusest ja asjaoludest võib SELLI töödelda üksnes osa eelnimetatud isikuandmetest.

10.4. SELLI-l on õigus edastada Ostja isikuandmeid:

10.4.1. Müüjale Müügilepingu täitmiseks (nt Kauba Ostjale kohaletoimetamiseks, Ostja pretensioonide lahendamiseks vms). Müüja kinnitab, et töötleb saadud isikuandmeid kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega ega kasuta neid muul otstarbel kui Müügilepingu täitmiseks, sh ei edasta neid kolmandatele isikutele, tagab nende säilitamise piiratud juurdepääsuga andmebaasis, ei kasuta Ostjate kontaktandmeid enda reklaami, pakkumiste vms edastamiseks;

10.4.2. Transpordiettevõtetele Kauba Ostjale kohaletoimetamiseks;

10.4.3. Isikutele, kellele SELLI on õigustatud või kohustatud andmeid edastama õigusaktidest tulenevalt (kohtutele, kohtuväliste vaidluste lahendamise organitele, järelevalve- ja uurimisasutustele jms);

10.4.4 Muule kolmandale isikule seoses SELLI vajadustega kaitsta enda rikutud või vaidlustatud õigusi.

10.5. Ostjal on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega ning nõuda nende andmete parandamist, sulgemist või kustutamist, va juhul, kui seadus sätestab teisiti.

10.6. SELLI rakendab mõistlikke tehnilisi ja organisatsioonilisi meetmeid isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

10.7. Krüpteeritud (SSL) andmesidekanal pankadega tagab Ostja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse, ka SELLI-l puudub neile juurdepääs.

10.8. SELLI saadab Ostjale uudiskirju ning pakkumisi Ostja e-posti aadressile ainult juhul, kui Ostja on selleks avaldanud soovi sisestades SELLI.EE veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest SELLI-le teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldavas e-kirjas toodud juhiseid.

 

11. Vaidluste lahendamine

11.1. SELLI.EE kasutamisest tulenevatele õigussuhetele SELLI ja Ostja ja/või Müüja vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

11.2. Poolte vahel tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui Poolte vahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigi seadusandlusega ettenähtud korras, juriidilisest isikust Ostja/Müüja puhul Harju Maakohtus. Tarbijast Ostja võib vaidluse korral pöörduda ka Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijakaebuste komisjoni poole või paluda kaebus lahendada ODR platvormil (internetipõhine vaidluste lahendamise platvorm), mille veebiaadress on ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. Muud sätted

12.1. SELLI.EE ja kogu selle sisu kuulub SELLI-le. Ilma SELLI-ga eelneva kirjaliku kokkuleppeta, ei ole lubatud salvestada, kopeerida, muuta, üle kanda, edastada või avaldada SELLI.EE veebilehe sisu muul eesmärgil kui isiklikuks kasutamiseks. SELLI.EE logo ning seonduvad graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

12.2. Ühe Poole poolt teisele Poolele edastatavad teated, avaldused ja kaebused esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (so e-posti teel) või kasutades SELLI.EE tehnilisi lahendusi Iseteeninduse keskkonnas.