Privaatsuspoliitika

Klikk Media OÜ (edaspidi Selli) austab enda kliente ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Selli tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega. Kliendi isikuandmete töötlemisel rakendab Selli kõiki seadustega nõutavaid hoolsus- ja turvameetmeid, millega tagatakse kliendi isikuandmete eesmärgipärane töötlemine ning kaitstakse isikuandmeid tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku või hävimise eest.

Käesoleva privaatsuspoliitika eesmärk on anda Teile teavet kliendi isikuandmete töötlemise kohta Selli poolt.

Isikuandmete vastutav töötleja on:

Klikk Media OÜ

            registrikood: 16134903

            aadress: Saaremaa, Kuressaare, Tallinna 11, 93819

            e-postiaadress: selli@selli.ee

 1. ISIKUANDMED

Isikuandmed on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida.

Oma teenuste osutamiseks peab Selli töötlema muuhulgas järgmisi andmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi, telefoninumber ja e-postiaadress
 • Postiaadress
 • Pangakonto number
 • Teie veebisaidil tehtud ostude ja muu tegevuse ajalugu
 • Teiega seotud kirjavahetuste ja vestluste ajalugu, et vastata küsimustele, mis puudutavad Teie tellimust
 • Mugavuse tagamiseks võite lisaks esitada meile ka alljärgneva info: sugu ja sünnikuupäev. Need andmed ei ole kohustuslikud ja on ette nähtud e-poe Selli.ee mugavamaks kasutamiseks
 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kliendi isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine Selli poolt. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte.

Selli töötleb eelkõige privaatsusteate punktis 1 toodud isikuandmeid, kuid võib töödelda ka muud kliendiga seotud teavet, kui selleks on põhjendatud vajadus seoses lepingute täitmisega ja kui selliste andmete töötlemine ei ole seadusega vastuolus.

Isikuandmete töötlemine (sh säilitamine ja arhiveerimine) toimub Euroopa Liidu ja Eesti Vabariigi isikuandmete kaitset puudutavate õigusaktide alusel reeglina Euroopa Liidu territooriumil.

Kliendi isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud tähtajaks. See tähendab, et kliendi andmed hävitatakse mitte vähem kui 5 (viie) aasta möödumisel pärast kliendiga suhte lõpetamist, eeldusel, et kliendi ja Selli vahel ei ole käimasolevaid vaidlusi ning puudub muu õigustatud huvi nende andmete säilitamiseks. Kui kliendi isikuandmete säilitamiseks on Sellil õigustatud huvi (nt tõendamiseks vaidluses), hindab Selli kord aastas nende andmete jätkuva säilitamise vajalikkust. Kui kliendisuhte lõppemisest on möödunud vähemalt 5 (viis) aastat, kuid seadusest tuleneb pikem tähtaeg nende andmete või dokumentide säilitamiseks, säilitatakse dokumente kauem. Näiteks nõuab raamatupidamisseadus lepingute ja dokumentide säilitamist vähemalt 7 aastat pärast tehingu toimumist.

 1.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EESMÄRK JA ALUS

Selli peamised eesmärgid kliendi isikuandmete töötlemisel on järgmised:

 • kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks;
 • pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks;
 • kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Selli tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest;
 • menetleda tõhusalt Teie päringuid ja kaebusi;
 • analüüsida kliendi rahulolu ning eelistusi seoses Selli toodete ja teenustega, et tõhustada toodete ja teenuste arendamist ja turundust.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumiste, tellimuste ja müügiprotsessi täitmine ja Selli ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Selli saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.

Selli võib töödelda kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks.

 1.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

Selli töötleb kliendi isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses.

Selli ja tema töötajad võtavad kliendi isikuandmete töötlemisel kõik seadusega ettenähtud hoolsus- ja turvameetmed, tagamaks, et kliendi isikuandmeid töödeldakse üksnes eesmärgipäraselt, ja kaitsmaks kliendi isikuandmeid tahtmatu või loata kasutamise, avalikustamise või   hävitamise eest.

Selli jaoks on isikuandmete terviklus ja selle tagamine klientide teenindamiseks ülioluline. Töötlemise eesmärgi seisukohast valed isikuandmed kustutatakse või parandatakse.

Selli rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

 1.   ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA AVALIKUSTAMINE

Selli ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatud isikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Selli korraldusel ning samal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Selli seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või Selli raamatupidamisteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui Selli volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Klikk Media OÜ poolt Volitatud töötlejad:

Radicenter OÜ - IT teenused, Kitse põik 9 80031 Pärnusupport@radicenter.eu

Sendsmaily OÜ – turunduspakkumiste saatmine, Paldiski mnt 29, Tallinn, 10612, info@sendsmaily.com, (+372) 6700912

DPD Eesti AS – Post/ kullerteenus, Taevavärava tee 1, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harjumaa, dpd@dpd.ee, (+372) 6130012

AS Eesti Post/Omniva – Post/ kullerteenus, Pallasti 28, 10001 Tallinn, info@post.ee, (+372) 6616616

Maksete vahendamine:

AS SEB Pank – maksevahendaja, Tornimäe 2, 15010 Tallinn, info@seb.ee, (+372) 6655100

Swedbank AS – maksevahendaja, Liivalaia 8, 15040 Tallinn, info@swebank.ee, (+372) 6310310

Luminor Bank AS – maksevahendaja, Liivalaia 45, 10145, Tallinn, info@luminor.ee, (+372) 6283300

AS LHV Pank – maksevahendaja, järelmaksu koostööpartner, Tartu mnt 2, 10145 Tallinn, info@lhv.ee, (+372) 6800400

ESTO AS - järelmaksu koostööpartner, Tartu mnt 24-24b, 10115 Tallinn, info@esto.ee, (+372) 6225252

EveryPay AS – Hõbeda 6, 10125 Tallinn, info@every-pay.com, (+372) 6609772

 1.   KLIENDI ÕIGUSED JA KOHUSTUSED SEOSES ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA

Klient võib Sellilt igal ajal nõuda teavet Selli poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks esitab klient Sellile kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või isiklikult allkirjastatud).  Selli rahuldab taotluse viie viivitusteta kuid mitte enam kui 30 tööpäeva jooksul pärast kliendilt taotluse saamist. Selli võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses.

Klient võib nõuda tema poolt Sellile esitatud andmete parandamist, kui Selli poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma isikuandmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.